ประถมศึกษา

นางอุบลรัตน์ สุวรรณคีรี

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1