วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานสถานศึกษากำหนด
ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ปรัชญา
การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน
คติพจของโรงเรียน
ปัญญา  โลกสมิ  ปชโชโต  :  ปัญญา  คือ  แสงสว่างในโลก