คณะผู้บริหาร

นายเจริญ ขาวสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนันฑา หนูเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสิทธิโชค ทองคง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุรศักดิ์ สุขทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล