กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภูมิภักดี สังเมียน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1