กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทองคำ สวัสดีดวง
ครู คศ.2

นางวิยะดา เอียดสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5