กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทองคำ สวัสดีดวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวิยะดา เอียดสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางอรอุษา รักษาณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1