ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ขาวสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สุขทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน