ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ขาวสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-2563