ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนเปืดเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  จากเดิมจะจัดการเรียนการสอนแบบ on-site ในวันที่ 1  มิถุนายน  2564  เป็นวันที่ 14  มิถุนายน  2564  โดยตั้งแต่วันที่  1-13  มิถุนายน  2564 ให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมโดยการ on hand  และเรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้าน
ประกาศเลื่อนเปืดเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
ประกาศเลื่อนเปืดเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1  จากเดิม 17  พฤษภาคม  2564  เป็น  1  มิถุนายน  2564
ประกาศรับสมัครครูสอนอนุบาล
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ประกาศรับสมัครครูสอนอนุบาล  รายละอียดดังเอกสารที่แนบ
พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  ได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนมารับทุน  จำนวน  42  ทุน  รวมเป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีนายสุรศักดิ์  สุขทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  เป็นประธานในพิธีมอบทุนและคณะครูร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้

เจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่ 22  มกราคม  2564  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563  สวัสดิการออมทรัพย์ครูตำบลลานข่อย  กองทุนเพื่อการศึกษา/ฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยมีนายสุรศักดิ์  สุขทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุน ประจำปี 2563 ตัวแทนกรรมการ ทั้ง 4 โรงเรียน  พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ.สพป.พท.เขต1

วันที่ 11  มกราคม  2564  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยนายพงศ์พัฒน์ รักด้วงศึกษานิเทศก์  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19  การดูแลความปลอดภัยของนักเรียน  และการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

วันที่ 30  ธันวาคม  2563  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่  2564  โดยนิมนต์พระจำนวน 4 รูป  เพื่อให้นักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีการแลกของขวัญของนักเรียน จับของขวัญพิเศษจากผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน  รวมทั้งของขวัญพิเศษจากผู้มีอุปการะคุณ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 28-29  ธันวาคม  2563  นายสุรศักดิ์  สุขทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน  แนวปฏิบัติต่างๆ  ฟังผลการเรียน รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และร่วมปรึกษาหารือกับครูประจำชั้น

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 23  ธันวาคม  2563  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล โดยนายสุรศักดิ์  สุขทอง     ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตำแหน่ง ได้ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

โปรดเลือก นายสิทธิโชค ทองคง เป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง หน่วยอำเภอป่าพะยอม

วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564    โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  

เวลา 08.30 - 12.00 น.วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564

 

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสย้ายรับตำแหน่งใหม่

วันที่ 3  พฤศจิกายน  2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจริญ ขาวสง  ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน  โดยมีนายสุรศักดิ์  สุขทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการและคณะครู  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  ร่วมเดินทางไปส่ง    โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ครั้งที่ 2

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายเจริญ ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลและคณะครู  ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563  (ครั้งที่ 2)

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ครั้งที่ 1

วันที่ 14 ตุลาคม 2563  นายเจริญ ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลและคณะครู  ร่วมพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563  (ครั้งที่ 1)  จำนวน  25  คน  รวมเป็นเงิน 53,000 บาท

ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 2  ตุลาคม  2563 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ได้เชิญผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนองค์กรศาสนา  ผู้แทนครู และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพล  ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อสรรหาประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระไป
“แห่หมรับ” สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

วันที่ 16  กันยายน  2563  นายเจริญ  ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล เดินขบวนแห่หมรับ จากโรงเรียนไปยังวัดทุ่งชุมพล โดยหมรับในปีนี้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูได้ร่วมกันนำขนม     สารทเดือนสิบมาจัดตกแต่งให้สวยงามเพื่อนำไปถวายพระและทำพิธีตามประเพณี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) “ขับขี่ปลอดภัย ด้วยวิน

วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย  ด้วยวินัยจราจร โดยมีนายวิรัตน์ ชุมจินดา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายเจริญ  ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ด้วยวินัยจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอป่าพะยอม “โครงการเด็กป่ายอมรวมน้ำใจพัฒนา เยาวชนจิตอาสาสำนึกรักบ้านเกิด”

วันที่ 4  กันยายน  2563  นายเจริญ  ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  คณะครู บุคลากร  และสภานักเรียน  ร่วมต้อนรับ นายสมชาย เกลี้ยงนิล นายอำเภอป่าพะยอม  ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอป่าพะยอม “โครงการเด็กป่ายอมรวมน้ำใจพัฒนา เยาวชนจิตอาสาสำนึกรักบ้านเกิด”  พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และสภานักเรียนในอำเภอป่าพะยอม  ร่วมทำกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล

โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

นายเจริญ ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  และครูสิทธิโชค  ทองคง  ผู้รับผิดชอบงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่1/2563  ซึ่งมอบให้กับนักเรียนจำนวน 5 คน  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​

นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู​ ประจำปีการศึกษา​ 2563  จัดโดยเครือข่ายป่าพะยอม ในวันเสาร์ ที่ 29  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ  อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา  มีผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าร่วมกว่า 148  คน

    ทั้งนี้  นายเจริญ ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  นำคณะครูของโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วโครงการดังกล่าว การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจหลากหลายอาทิ  Google Cloud Computing  การสร้างข้อสอบออนไลน์ประเภทต่างๆ  การจัดการข้อสอบและคะแนนสอบ รวมถึงการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และเนื้อหาสาระอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเครือข่ายป่าพะยอมให้สูงขึ้น

แนวปฏิบัติของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน 1/63
ช่องทางรับชม C-Band (จานโปร่ง)
ช่องทางรับชมช่องทีวีดิจิทับเพื่อการศึกษา
ช่องทางรับชม KU-Band (จานทึบ)
ช่องทางเรียนรู้ทางไกล DLTV
เรียนรู้ อยู่บ้าน