ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 2  ตุลาคม  2563 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ได้เชิญผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนองค์กรศาสนา  ผู้แทนครู และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพล  ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อสรรหาประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระไป
“แห่หมรับ” สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

วันที่ 16  กันยายน  2563  นายเจริญ  ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล เดินขบวนแห่หมรับ จากโรงเรียนไปยังวัดทุ่งชุมพล โดยหมรับในปีนี้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูได้ร่วมกันนำขนม     สารทเดือนสิบมาจัดตกแต่งให้สวยงามเพื่อนำไปถวายพระและทำพิธีตามประเพณี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) “ขับขี่ปลอดภัย ด้วยวิน

วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย  ด้วยวินัยจราจร โดยมีนายวิรัตน์ ชุมจินดา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายเจริญ  ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ด้วยวินัยจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอป่าพะยอม “โครงการเด็กป่ายอมรวมน้ำใจพัฒนา เยาวชนจิตอาสาสำนึกรักบ้านเกิด”

วันที่ 4  กันยายน  2563  นายเจริญ  ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  คณะครู บุคลากร  และสภานักเรียน  ร่วมต้อนรับ นายสมชาย เกลี้ยงนิล นายอำเภอป่าพะยอม  ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอป่าพะยอม “โครงการเด็กป่ายอมรวมน้ำใจพัฒนา เยาวชนจิตอาสาสำนึกรักบ้านเกิด”  พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ประชาชน และสภานักเรียนในอำเภอป่าพะยอม  ร่วมทำกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล

โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

นายเจริญ ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  และครูสิทธิโชค  ทองคง  ผู้รับผิดชอบงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่1/2563  ซึ่งมอบให้กับนักเรียนจำนวน 5 คน  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​

นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู​ ประจำปีการศึกษา​ 2563  จัดโดยเครือข่ายป่าพะยอม ในวันเสาร์ ที่ 29  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ  อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา  มีผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าร่วมกว่า 148  คน

    ทั้งนี้  นายเจริญ ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  นำคณะครูของโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วโครงการดังกล่าว การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจหลากหลายอาทิ  Google Cloud Computing  การสร้างข้อสอบออนไลน์ประเภทต่างๆ  การจัดการข้อสอบและคะแนนสอบ รวมถึงการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และเนื้อหาสาระอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเครือข่ายป่าพะยอมให้สูงขึ้น

แนวปฏิบัติของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน 1/63
ช่องทางรับชม C-Band (จานโปร่ง)
ช่องทางรับชมช่องทีวีดิจิทับเพื่อการศึกษา
ช่องทางรับชม KU-Band (จานทึบ)
ช่องทางเรียนรู้ทางไกล DLTV
เรียนรู้ อยู่บ้าน