กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณเพ็ญ แก้วปนทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุนันฑา หนูเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3