กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ สุขทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ