กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพดี สิทธิศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายสิทธิโชค ทองคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1