คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ สุขทอง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสุนันฑา หนูเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสิทธิโชค ทองคง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุรศักดิ์ สุขทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางมะลิ สุนทรานุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3