กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอาทิตยา ชูเกื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมะลิ สุนทรานุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางอัจฉราภรณ์ ธัญญะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางมะลิ สุนทรานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป