กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอาทิตยา ชูเกื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางมะลิ สุนทรานุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางอัจฉราภรณ์ ธัญญะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1