ปฐมวัย

นางสาวปานิดา หวาเอียด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นงสาวจิรวรรธ ศรีวีระพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2